1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאפליקציית ״Evtech טעינה חכמה״ (להלן: ״האפליקציה״), אשר מטרתה לאפשר ללקוחות החברה
   (להלן: ״מנויים״ או ״המנוי״) לקבל מידע שימושי על טעינת רכבים, עמדות טעינה מסוגים שונים, שירותים
   נלווים לפרטיים ולגופים עסקיים, לרבות האפשרות לטעון בפועל את הרכב באמצעות האפליקציה.
  2. תנאי השימוש נועדו להסדיר בכתב את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשים והם עשויים להשתנות מעת לעת,
   בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם התקנת האפליקציה ו/או עשיית כל שימוש בה,
   מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות אשר הוראותיה יפורטו בהמשך מסמך
   זה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי להתקין את האפליקציה ו/או
   לעשות בה כל שימוש. עוד מובהר כי כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים דרכה, הינו באחריותו המלאה
   של המשתמש ותוך הסכמתו לכלל התנאים לעיל ולהלן. כמו כן, לא יהא תוקף לכל הצעה, סיכום ו/או הבטחה של צד
   למשנהו אשר אינם כתובים בתנאי שימוש אלה.
  3. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה, מאחר שעצם התקנת האפליקציה וכל שימוש בה בכל דרך אחרת,
   במישרין או בעקיפין, מהווים הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה, לרבות הוראות מדיניות הפרטיות של האפליקציה אשר
   יפורטו בהמשך למסמך זה, ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  4. אפליקציה זו מנוהלת ע״י חברת איוויטק טעינת רכבים ומערכות ניהול בע״מ.
  5. במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
   • “שירותי טעינה” שירותי טעינת רכב חשמלי באמצעות עמדות טעינה של החברה הפזורות בארץ ובתמיכת
    האפליקציה באמצעות טלפון סלולארי או באתר האינטרנט של החברה, בגין הטענת רכב חשמלי.
   • “החברה” איוויטק טעינת רכבים ומערכות ניהול בע”מ, מס’ חברה 516691169, מרחוב דרך המכבים 40
    ראשון לציון.
   • “המנוי” מי אשר הצטרף לשירותי החברה כהגדרתם להלן, לרבות יורשיו, המורשים מטעמו, באי-כוחו
    והנהג/ים מטעמו.
   • “האפליקציה” אפליקציית נהגים בשם “EvTech טעינה חכמה” המאפשרת מאפשרת לנהג הרכב החשמלי לבצע
    טעינה ותשלום דרך האפליקציה וכן לאתר עמדה ואף להזמינה מראש לשעה ייעודית. רכישת שירותי החברה
    אפשרית באמצעות הטלפון הסלולארי של המנוי ופלטפורמות החברה השונות כהגדרתן להלן.
   • “החשבון” חשבון המנוי המתנהל אצל החברה.
   • “שירותי החברה הבסיסיים” שירותים אשר אינם דורשים רישום פרטני נוסף מטעם הלקוח מעבר לרישום
    הראשוני שלו כלקוח של החברה.
   • “שירותי החברה” שירותים לנהגים ורכבים, לרבות שירותי טעינה לרכבים חשמליים, שירותי החברה
    הבסיסיים והשירותים הנוספים.
   • “ספק שירות” צד שלישי אתו התקשרה החברה, בעקיפין או במישרין, על מנת שיעניק את שירותיו
    ללקוחותיה ו/או שיעניק לחברה שירותים באמצעותם יתאפשר לחברה להעניק את שירותי החברה למנוייה
    והתשלום בגינה (על דרך חיוב אמצעי התשלום אשר הזין המנוי במערכת Evtech , לרבות סליקת כרטיס
    האשראי של המנוי ייעשה על-ידי החברה או ספק השירות.
   • “אתר האינטרנט” אתר האינטרנט המצוי בבעלותה של החברה הנושא את הכתובת
    evtech.co.il
   • “מבצעים” או “הטבות” פרסומות לשירותים ו/או מוצרים הניתנים במבצע, על ידי החברה ו/או צד שלישי,
    למנויי החברה, ואשר מופיעים באפליקציית EVTECH]] ו/או בכל אמצעי אחר של החברה (לרבות אתר
    האינטרנט, דף הפייסבוק ועוד).
   • “פרטי הזיהוי האישי” קוד אישי להטענה, שם משתמש וסיסמא הניתנים למנוי במסגרת רישומו כמנוי.
   • “פלטפורמות החברה” המוקד הטלפוני של החברה, אתר האינטרנט, אפליקציית EvTech]], דף הפייסבוק של
    החברה וכל פלטפורמת תקשורת נוספת אשר תעניק מידע ו/או אפשרות לרישום לשירותי החברה והפעלתם
    באמצעותה, כפי שתוסיף החברה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. התחייבויות והצהרות המשתמשהצטרף אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם) כמנוי החברה יחשב הוא כמי אשר:
  קרא בעיון את תנאי השימוש ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.

  1. הביע הסכמתו לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים שונים בכל אמצעי ההתקשרות אשר רשומים בחשבונו, לרבות דרך
   הדואר האלקטרוני והודעות טקסט לטלפון הנייד. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת פרסומים
   ומסרים שיווקיים, במסגרת אמצעי התקשורת דרכו הגיע המסר אליו.
  2. הביע הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן: “דיוור ישיר”) ולשימוש
   בפרטיו לשם כך. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, במסגרת הדיוור הישיר ככל
   שיבוצע באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.
  3. הביע הסכמתו, כי כל הטבה שתינתן בקשר עם שירותי החברה לא תהווה עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בסעיף 13א
   לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, אלא אם כן נאמר אחרת באופן ספציפי בתנאי ההטבה, ובתום תקופת ההטבה תמשיך
   ההתקשרות בין המנוי לחברה ביחס לאותו השירות, בהתאם לתנאים בהם ניתנו שירותים אלו בטרם מתן ההטבה, לרבות
   תנאי התשלום, ללא כל צורך בהודעה על כך מצד החברה למנוי וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.
  4. נתן הסכמתו לכך שהחשבונית החודשית תעמוד לרשותו בחשבון המנוי שלו באתר האינטרנט של החברה וכי אחת לחצי
   שנה יישלח אליו פירוט תשלומים באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמעודכן בפרטי חשבונו, ככל ונתן לחברה את
   כתובת הדואר האלקטרוני שלו וככל שלא נשלח אליו פירוט תשלומים קודם לכן.
  5. נתן הסכמתו להעברת הפרטים הנדרשים מחשבונו כגון פרטי אשראי ופרטים מזהים נלווים וכיוצא באלו, כל שירות
   בהתאם לדרישותיו הוא, לספק שירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת השירות למנוי ו/או חיוב
   המנוי בגין רכישת השירות.
  6. נתן הסכמתו לכך שהחברה תקבל פרטים הנוגעים לרכבו, לרבות מיקומו של הרכב, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף
   פעולה עם החברה.
  7. נתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי, בגין השירותים שנתבקשו
   על ידו, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית לפעול לפירעון החוב באופנים כדלקמן, לפי שיקול דעתה.
  8. לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן
   ו/או אושר על-ידי המנוי).
  9. לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.
  10. לפעול בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי.
  11. המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו כלפי החברה.
  12. נתן הסכמתו לכך שייאספו נתונים אנונימיים ביחס למיקום הטלפון הנייד שלו, ללא זיקה לשימוש בשירות מסוים
   של איוויטק. החברה ו/או צד שלישי יהיו רשאים לאסוף ו/או לאגור את הנתונים, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן
   שירותים שונים על-ידי איוויטק וללקוחותיה השונים. המנוי רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים
   האנונימיים אודותיו, זאת באמצעות ממשק האפליקציה. כמו כן, ידוע למשתמש כי באפשרותו לחסום את הרשאות
   הגישה כאמור באמצעות הגדרות המכשיר שלו, אך ייתכן שחלק מן השירותים יימנעו ממנו בשל כך.
  13. בכל מקרה בו יבחר הלקוח לצרוך שירותים המבוססים על נתונים שונים אודותיו ובכלל זה שירותי מיקום מאשר
   הלקוח כי החברה תהא רשאית לאסוף אודותיו נתונים שאינם אנונימיים ולעשות בהם שימוש בין בעצמה ובין
   באמצעות צד שלישי.
 3. אחריות המנוי
  1. המבקש להצטרף כמנוי החברה, מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף. בכלל זאת, מתחייב המבקש להצטרף כמנוי ו
   המנוי מצהיר
  2. התברר למנוי כי נמסר על ידו לחברה מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, על המנוי להודיע על כך לחברה, לאלתר,
   ולתקן מידע זה.
  3. המבקש להצטרף כמנוי החברה, מצהיר שבעת הרשמתו לאפליקציה כי הוא הבעלים החוקי של הרכב כפי שעולה מרשיון
   הרכב, או שקיבל הרשאה מעל הרכב להשתמש באפליקציה וכי עדכן את כל הנוהגים ברכב בדבר היכולת לנטר את מיקום
   הרכב בזמן הטעינה וקיבל מהם הסכמה לכך.
  4. המבקש להצטרף כמנוי החברה מתחייב להזין את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית שלו ואת מספר הטלפון הסלולארי
   המשמש אותו ואשר ישמש אותו לשם שימוש בשירותי החברה.
  5. המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בשירותי החברה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך
   מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
  6. המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לתקינות ו/או זמינות מלוא השירותים והרכיבים הדרושים לצורך קבלת
   שירותי החברה ואשר ניתנים לו על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות
   רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד.
  7. המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לתקינות הציוד הנטען לרבות רכב, כבלי טעינה, שקעי טעינה ועוד. לא
   תהא למנוי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו עקב השימוש
   באפליקציה. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב
   שימוש באפליקציה, מתן ו/או אי מתן השירות, כולו או מקצתו וכיו”ב.
  8. האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון
   הסלולארי של המנוי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות הטענה וכיו”ב.
  9. נרשם המנוי לשירותים הנוספים ו/או עשה שימוש בשירות משירותי החברה ייראה המנוי כמי שאישר את התעריפים
   והתשלומים הנגבים ממנו בגין כל שירות המסופק במסגרת שירותי החברה בין אם הם נגבים מטעם החברה ו/או
   על-ידי ספק השירות ו/או תשלומים הנגבים במסגרת שירותי טעינה ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או כל תשלום אחר
   הנעשה מכל מקור הקשור לחברה.
  10. מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לעדכן ולשנות את תעריפי המבצעים ו/או ההטבות ו/או שירותי החברה, בין
   בהתאם לדרישות הרשויות המקומיות ו/או ספקי השירות ו/או צד שלישי כלשהו ובין בהתאם לשיקול דעתה.
  11. החברה תיידע את המנוי אך ורק בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה,
   ככל שאלו מפורטות, אך באחריות המנוי בלבד לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי
   מהם.
  12. המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.
  13. המנוי יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא המנוי כי הפרטים אודותיו אינם
   מדויקים יודיע על כך לחברה לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.
  14. מבלי לגרוע מן האמור, המנוי יודיע לחברה מיד עם היוודע לו כי כרטיס האשראי אינו בתוקף ו/או אינו בר חיוב
   ו/או אינו בר פירעון ו/או כי הונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.
  15. את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא”ל לכתובת info@evtech.co.il או בטלפון מס’ 077-9897660 ניתנה הודעה
   כאמור, תהיה החברה רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת העניין.
  16. למען הסר ספק, על מנוי אשר יצרף לחשבונו מספר טלפון נוסף אשר יוכל לעשות שימוש במנוי ו/או בחשבונו מוטלת
   האחריות לעדכן את בעל מספר הטלפון המצטרף לחשבון, אודות האמור בתנאי שימוש אלה ואודות תנאי שירותי החברה
   אליהם מנוי המנוי בחשבונו, לרבות תעריפיהם ותנאיי השימוש הרלוונטיים לגביהם.
 4. אחריות החברה
  1. החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת
   התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של החברה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו”ח/ות או הסכומים
   אשר שילם המנוי בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום דו”ח/ות אלו על ידי המנוי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב
   חשבון המנוי בשל כך.
  2. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בספקי המשנה ו/או במשתמש, לרבות אך
   לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות
   של החברה לאספקת המוצר.
  3. ככל ששירות כלשהו משירותי החברה ו/או מבצעים ו/או הטבות המוענקים ללקוחות החברה ניתנים על-ידי ספק שירות
   חיצוני לחברה, לא תישא החברה באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם
   השירות עצמו, אשר אינו קשור לתשלום עבור השירות בלבד ועל המנוי לפנות ישירות לספק השירות בכל טענה
   לעניין השירות המסופק.
  4. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי אספקת שירותי החברה ו/או נזקים אשר נגרמו בגין אי אספקת שירותים
   כלשהם, אשר המנוי נרשם אליהם ואשר ניתנים על ידי החברה, ללא תשלום עבורם.
 5. הזמנה ורכישה של שירותים ומוצרים
  1. האפליקציה מציעה למנויים אפשרות הזמנה ורכישה מתוך מגוון השירותים והמוצרים בתחום פתרונות הטעינה. מובהר
   בזאת, כי החברה רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף או לגרוע מהשירותים ו/או המוצרים
   המוצעים באפליקציה וכן לקבוע את אופן שיווקם, מכירתם ומחירם, לרבות דמי משלוח, לפי העניין.
  2. מובהר בזאת, כי ככל שעודכנו מחירי השירותים ו/או המוצרים טרם תום הליך ההזמנה והרכישה על ידי המנוי,
   יחויב המנוי לפי המחירים המעודכנים. להסרת ספק, ככל שהמנוי – הזמין שירות ו/או מוצר, ובין מועד הזמנתו
   למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המנוי יהא המחיר בעת אישור ההזמנה.
  3. מחירי השירותים ו/או המוצרים באפליקציה אינם תואמים בהכרח למחירי השירותים ו/או המוצרים הנמכרים במקומות
   נוספים, ככל שישנם כאלה. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באפליקציה, במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה
   לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
  4. שירותים ו/או מוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף (ולא
   אזל במלאי) במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
  5. באמצעות האפליקציה ניתן לרכוש שירותים ו/או מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר ההזמנה התברר כי השירות ו/או
   המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש כי השירות ו/או המוצר
   אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותו שירות ו/או מוצר, או לחלופין תציע לו
   שירות ו/או מוצר אחר.
  6. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שהשירותים ו/או המוצרים המופיעים באפליקציה יהיו מעודכנים באופן רציף
   ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, השירות ו/או המוצר אותו קיבל המשתמש אינו תואם לזה המופיע באפליקציה,
   תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין להחזיר את השירות ו/או המוצר ולקבל במקומו את הזמנתו המקורית, ככל
   שקיימת במלאי החברה וניתן לספקה בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת הסכום שנגבה ממנו בגין השירות ו/או
   המוצר.
  7. התשלום באפליקציה יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי – האשראי המוכרות
   והפועלות בארץ בלבד, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמשתמש . תנאי
   האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה .
  8. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאפליקציה נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי
   חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני – הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
  9. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר,
   בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי . החברה שומרת לעצמה
   את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באפליקציה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, בכל עת וכפי
   שהיא תמצא לנכון.
  10. אספקת המוצרים אשר הוזמנו באפליקציה ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי יכול שתתבצע על
   ידי ספקי משנה, בהתאם לתנאים המפורטים בדף המוצר שנרכש, –לכתובת בישראל )המצויה בטווח שירות המשלוחים של
   החברה( אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והרשמתו לאפליקציה, ובכפוף לכך כי זכותה של החברה שלא לספק
   מוצרים כלשהם,
   וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
  11. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערה לא תמיד יהיו כל המוצרים
   זמינים. לפיכך החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו,
   ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו
   מההזמנה. מוצר אשר לא יסופק על ידי החברה – לא יחויב.
  12. מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או
   ההתקשרות עם המשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או
   טענות ו/או תביעות כנגד החברה.
  13. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האפליקציה עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית
   במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הקבוצה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו,
   ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הקבוצה את פעילותו התקינה של האפליקציה ו/או את אספקת
   המוצרים.
  14. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר
   שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של
   אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  15. בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה.
   במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.
  16. כל משתמש הרוכש מוצר באפליקציה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי המשתמש מחויב לבדוק את
   המוצר מיד עם קבלתו.
  17. על המשתמש לשלוח הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן: “הודעת
   הביטול”), לרבות באמצעות פקס ודואר אלקטרוני, והכל בהתאם להוראות הדין.
  18. יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך
   לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ”ח- 1968 , חוק כרטיסי חיוב
   התשמ”ו- 1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.
 6. המידע באפליקציה וקניין רוחני
  1. כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באפליקציה, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים
   וברכיבים אחרים באפליקציה, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים
   באפליקציה והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים,
   סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ”ל) (להלן: “זכויות הקניין הרוחני”) הינן
   של איוויטק ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לאיוויטק להשתמש בהם. המונחים “תוכן” או “תכנים” פירושם כל מידע
   מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ
   קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל
   וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא.
  2. כל התמונות, הוידאו וכיו”ב, המופיעים באפליקציה ובמערכות קשורות, לרבות המערכות המתקדמות, הינן להמחשה
   בלבד. החברה מספקת את האפליקציה וכן כל מידע, תוכן, ושירות המסופקים באמצעותה כמות שהוא בלי שום הצהרות
   או התחייבות שהן.
  3. למען הסר ספק, כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובתוכן האפליקציה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד
   הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, מידע סודי או מסחרי, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי
   מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, מדגמים, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ
   גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל הינם של החברה בלבד,
   או של צד שלישי, ככל שישנו, שהעניק לה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על ידי כל גורם אחר הינו אסור בהחלט.
 7. דין ומקום שיפוט
  1. על תנאי שימוש אלה ועשיית השימוש באפליקציה בכל דרך שהיא יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט
   הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מהסכם זה ו/או מהאפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר
   ראשון לציון.
  2. במקרה בו תנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק ומחיקתו לא
   תשפיע על חוקיות ותקפות התנאים הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי
   שנמחק.
  3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות ביחס לכל טענה
   ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת
   ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח- 1958.
 8. יצירת קשר
  1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס ליצירת קשר,בטלפון:
   077-9897660, בדואר: רחוב דרך המכבים 40, , ראשון לציון , או
   במייל info@evtech.co.il . החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן
   סביר.
  2. כל הודעה אשר תישלח על ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת שציין תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות
   מיום שנמסרה לדואר.
  3. החברה עשויה לאפשר למשתמשים לתת לה משוב בקשר לאפליקציה ותנקוט מאמצים סבירים לשם הפקת לקחים בהתאם
   למשוב שיתקבל. על אף האמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב והיא שומרת
   לעצמה את הזכות שלא לפרסמו או להסירו בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

עודכן לאחרונה 01/12/2022